شماره حساب ها

بورس انرژی

 • bank ملت
  حساب جاری ۴۵۴۰۰۵۰۵۳۶
  کپی در کلیپ بورد

  شبا IR۷۷ ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۴۵۴۰ ۰۵۰۵ ۳۶
  کپی در کلیپ بورد

بازار آتی

 • bank سامان
  حساب جاری ۸۴۹-۴۳-۵۵۵۰۴۴۴-۱
  کپی در کلیپ بورد

  شبا IR۹۷ ۰۵۶۰ ۰۸۴۹ ۰۴۳۰ ۵۵۵۰ ۴۴۴۰ ۰۱
  کپی در کلیپ بورد

  شماره کارت ۶۲۱۹-۸۶۱۰-۰۱۸۶-۸۰۰۸
  کپی در کلیپ بورد

بورس کالا

 • bank ملت
  حساب جاری ۲۱۲۲ ۲۶۴۳/۲۱
  کپی در کلیپ بورد

  شبا IR۰۲ ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۲۱۲۲ ۲۶۴۳ ۲۱
  کپی در کلیپ بورد

  کوتاه مدت الکترونیک ۳۲۷۲۹۳۷۶۷۶
  کپی در کلیپ بورد

  شبا IR۹۸ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۳۲۷۲ ۹۳۷۶ ۷۶
  کپی در کلیپ بورد